אתר www.ksi.org.il הינו אתר הבית של משרד רוזנבלום הולצמן רואי חשבון.

האתר מכיל מידע, תמונות, חומרים ועיצובים שונים אשר מוגנים על ידי זכויות יוצרים והינם בבעלותו הבלעדית של המשרד.
באתר מופיע מידע הנוגע לתחומי ביקורת פנימית, ביקורת חקירתית, ניהול סיכונים, חשבונאות, ביקורת מערכות מידע, מיסוי ושירותי ייעוץ במגוון תחומים. 

השימוש באתר כפוף לתנאי הסכם זה.

השימוש באתר זה ובשירותים המוצעים בו, מעיד על קבלתך והסכמתך לתנאים המפורטים להלן:

1.  רוזנבלום הולצמן רשאי לעדכן ו/או לתקן ו/או לשנות את תנאי התקנון מעת לעת מבלי לתת על כך הודעה ו/או התראה. תנאי השימוש
     המעודכנים יחייבו מרגע העלאתם. הנך מוזמן לבדוק את תנאי השימוש המתוקנים מעת לעת. כמו כן, רוזנבלום הולצמן רשאי בכל עת
     להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר.

2.  לרוזנבלום הולצמן היכולת לפקח על השימוש באתר והיא רשאית לאגור, להשתמש ולחשוף כל מידע שיתקבל ממבצעי הפעולות
     באתר, כמפורט להלן, במסגרת השימוש באתר, בכפוף להוראות כל דין.

3.  כל הנכנס לאתר מאשר כי קרא את התנאים הרשומים לעיל ולהלן בעניין השימוש באתר, ומצהיר על הסכמתו להשתמש באתר בכפוף
     להם. 

4.  הנך רשאי לעשות באתר שימוש פרטי ולא מסחרי בלבד.

אחריות למידע

5.  מובהר ומפורש בזאת כי המידע המופיע באתר הינו בבחינת ייעוץ ואין להסתמך עליו.

6.  האתר מציע שירותים ומידע מטעם המשרד וכן מידע רב מצדדים שניים ושלישיים עליהם אין למשרד פיקוח או שליטה באתר, לרבות
     איכות המידע מהימנותו ומידת התאמתו. 

     המידע מוצג וניתן לשימוש כפי שהוא (As Is), המשרד אינו בודק את מהימנות המידע האמור, שלמותו, או מידת דיוקו, והוא לא יישא
     באחריות לכל אי התאמה ו/או חוסר ו/או הטעיה ו/או טעות הכלולים בו. השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית
     והמלאה.

     המשרד אינו אחראי בכל צורה שהיא לכל נזק שהוא בין אם ישיר ו/או עקיף ו/או כספי ו/או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/או
     הסתמכות על המידע שמופיע בתוכן האתר ו/או לתוכנם של האתרים שאליהם מוליכים הקישורים ו/או המידע המוצג. לרבות נזק
     שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות.

7. האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע ו/או אתרים אחרים באינטרנט ומהם. מצביעים
    וקישורים אלה אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות על ידי רוזנבלום הולצמן לאותם מקורות מידע ו/או אתרים אחרים,
    ו/או המלצה לעשות בהם שימוש כלשהו.

בעלות ושמירת זכויות 

8. זכויות היוצרים, הזכויות לסימני המסחר וייתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר,
    בגרפיקה, בלוגו האתר, בשם האתר ובתוכנה של האתר ולמעט בחוקים, בחקיקת המשנה, בחוזרים ובפסקי הדין המתפרסמים בו,
    שייכים לרוזנבלום הולצמן. כל הזכויות בתכנים אלה שמורות.

9. תשדורות ומידע אל האתר וממנו עשויות להיות חשופות לגורמים אשר יבקשו לעשות בהן שימוש, ואשר אינם נתונים לשליטתה של
    רוזנבלום הולצמן ואין היא מתחייבת על שמירת סודיות התקשורת ותשדורות המידע מן האתר, אליו ו/או דרכו. העברתו של מידע
    כלשהו מן האתר, אליו ו/או דרכו נעשה על אחריותו הבלעדית של מבצע הפעולה באתר.

10. כל הנתונים שימסור משתתף באתר לרוזנבלום הולצמן ו/או לאחר באמצעות האתר עשויים להירשם על ידי רוזנבלום הולצמן ויהוו נכס
      של רוזנבלום הולצמן. במקרה בו תבקש רוזנבלום הולצמן לשמור את המידע, תעשה השמירה לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -
     1981. רוזנבלום הולצמן נוקטת צעדים סבירים לאבטחת המידע האמור והשימוש בו.

11. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו, לא יישאו בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה, מפורשת ו/או משתמעת למידע המקושר ו/או
      לתכני צד שלישי ואין בקישור ו/או בהפניה אליהם ו/או בהצגתם באתר משום אישור ו/או מתן תוקף ו/או המלצה ו/או כל התייחסות
      אחרת של האתר, אלא אם צוין אחרת.

12. המשתמש מקבל על עצמו, את מלוא הסיכון והאחריות בגין שימושו בתכני האתר ו/או במידע המקושר ו/או בתכני צד-שלישי, לרבות
      בשל איכותם, טבעם ואמינותם.

13. בכל מקרה לא יהיה האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו אחראים לשימוש ו/או הסתמכות כלשהי, כאמור, משום סיבה שהיא ולא תהיה
      למשתמש כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו בגין שימוש ו/או הסתמכות ו/או ניצול
      של תכני האתר ו/או המידע המקושר ו/או תכני צד שלישי ו/או חלק מהם ו/או מכל סיבה אחרת נוספת.

14. האמור בלשון זכר - אף לשון נקבה במשמע; האמור בלשון יחיד - אף לשון רבים במשמע.

דינים ומקום שיפוט

15. הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט,
      לו נתונה הסמכות העניינית, במחוז תל אביב.

תלונות

16.  למי שיירשם לאתר יישלח מעת לעת דוא"ל. מי שאיננו מעוניין במשלוח הדוא"ל יודיע על כך בדואר אלקטרוני לכתובת
       rhcpa@rhcpa.co.il

17.  כל אדם ו/או גוף הסבור כי הוא ו/או זכות שלו נפגעו מכל מידע ו/או תוכן אחר שמתפרסם באתר זה מתבקש לפנות לבעל האתר
      באמצעות עמוד "צור קשר" המופיע באתר או דרך הכתובת rhcpa@rhcpa.co.ill.

18. אם נודע לך על שימוש בלתי מורשה בפרטים שלך, אנא הודיע באופן מיידי על כך לבעל האתר.

 

תנאי שימוש