דף הבית >> חדשות ועדכונים >> תוקן סעיף 64 לפקודת מס הכנסה בנושא חברות בית
 
ביום 17 בינואר 2018 תוקן סעיף 64 לפקודת מס הכנסה בנושא חברות בית .
התיקון הינו מקיף. המידע המופנה הינו כללי ולשון החוק מחייב.
 
חברת בית רשאית להיחשב כחברת בית, בהודעה שחתמו עליה כל בעלי המניות ונמסרה לפקיד השומה בתוך שלושה חודשים מיום התאגדותה.

חברת בית רשאית להודיע לפקיד השומה, בהודעה שחתמו עליה כל בעלי המניות, לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת מס פלונית, שהיא חוזרת בה מבקשתה להיחשב חברת בית; הודיעה כאמור, תחדל להיות חברת בית, מתחילת שנת המס שלאחר שנת המס שבה הודיעה כאמור.
 
חברה שחדלה להיות חברת בית, לא תוכל לשוב ולבקש להיות חברת בית  .
 
הוראות מעבר: 
רצ"ב הבהרה מתקנת של רשות המיסים להוראת המעבר של חברות בית.
חברת בית קיימת רשאית להודיע לפקיד השומה, בתוך 30 ימים מיום פרסום חוק זה (17.1.2018), כי היא חוזרת בה מבקשתה להיחשב חברת בית. הודיעה כאמור יראו אותה כאילו חדלה להיות חברת בית מתחילת 2017.
 
הודעה זו מיועדת למסירת מידע בלבד ואין לראות בה חוות דעת או ייעוץ מקצועי.

להבהרה המתקנת - לחצו כאן