מאמרים מקצועיים 2018

ניוזלטר ינואר 2018

 
 
 
 
 יחיד שהיתה לו הכנסה מהשכרת דירת מגורים למגורים בלבד, רשאי לשלם מס בשיעור 10%, בתנאי שישלם את המס עד יום 30.1.18.

חובת דיווח ותשלום מקדמה עד 31 בינואר 2018 בשל רווח הון מניירות ערך סחירים במחצית השנייה של שנת 2017 שלא נוכה בגינו מלוא המס במקור עד יום 31.1.2018.
 
הודעה לגבי בחירה של הגשת דוחות מס לפי "התקנות הדולריות" לשנת מס 2018, יש למסור עד ליום 30 בינואר 2018 על פי סעיף 27(ב)(2) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985.
 
חובת דיווח למוסד לביטוח לאומי באופן מקוון על מעסיק ומשלם פנסיה מוקדמת בטופס 126 – דין וחשבון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת לשנת 2017, עד יום 18.1.18.
 
מס חברות הופחת משיעור של 25% בשנת 2016 לשיעור של 24% החל מיום 1.1.17 ושיעור של 23% החל מיום 1.1.2018, מס הייסף בשיעור של  3% על סך ההכנסות מעל 641,880 ש"ח מכל המקורות של יחידים, ופורסמו תקרות הכנסה ליחיד ושיעורי מס ונושאים אחרים.

שר האוצר פרסם ברשומות ביום 1.1.2018 את שיעור הריבית המעודכן וקבע כי שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה לשנת המס 2018 הוא 3.48%.

שר האוצר פרסם ברשומות ביום 1.1.2018 את שיעור הריבית המעודכן וקבע כי שיעור הריבית לענין סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה לשנת המס 2018 הוא 2.61%.