מאמרים מקצועיים 2014

ניוזלטר דצמבר 2014

כמנהגנו, אנו מוצאים לנכון לרענן ולהזכיר פעולות מסוימות שיש לבצע לקראת סוף השנה, רצ"ב הערכות לקראת סוף שנת 2014.

ניוזלטר אוקטובר 2014

רצינו להביא לידיעתכם מספר נושאים, כגון: הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין- קרן פיצויים, חוק הביטוח הלאומי- התיישנות גביית חובות בביטוח לאומי, החלטות מיסוי בנושאי- הקצאת אופציות לעובדים, מיסוי בינלאומי ועוד.

ניוזלטר ספטמבר 2014

מצאנו לנכון להתייחס לנושאים שונים כגון: הגשת בקשה למקדמה בגין נזק עקיף ממבצע " צוק איתן" , הבהרה לקביעת ימי היעדרות במהלך מבצע "צוק איתן", נוהל גילוי מרצון והוראת שעה המאפשרת "מסלול אנונימי" ו"מסלול מקוצר" ועוד

ניוזלטר אוגוסט 2014

מצאנו לנכון להתייחס לנושאים שונים כגון: תכניות פיצויים "צוק איתן", מדריך לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות מלחמה, תשלום מקדמות למשרתים במילואים במבצע "צוק איתן", קרן פיצויים- פיצויים בשל נזק עקיף במבצע "צוק איתן" ועוד.

ניוזלטר יולי 2014

מצאנו לנכון להתייחס לנושאים שונים כגון: דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה טופס N1)5329), הסכם לשיפור אכיפת מס בינלאומית ויישום הוראות חקיקת ה-FATCA, תשלום מקדמה בגין רווח הון, הצעת חוק מס ערך מוסף ועוד.

ניוזלטר יוני 2014

רצינו להביא לידיעתכם מספר נושאים כגון: הסכם עם משרד האוצר האמריקאי ליישום ה-FATCA, חוזר מס הכנסה מס' 1/2014 – רשות המסים הוראות סעיף 64א לעניין חברה משפחתית – בעקבות תיקון 197 לפקודת מס הכנסה, הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה לרכישת דירת מגורים מוטבת) 

ניוזלטר מאי 2014

רשות המסים פרסמה שינויים בהנחיות באשר לקביעת שווי השימוש ברכב לרכבי מאגר של מעביד. ההנחיה קובעת את אופן המיסוי של ההטבה הנובעת מהשימוש ברכבי מאגר שהשימוש בהם לפעילויות שוטפות של המעביד.

ניוזלטר אפריל 2014

רצינו להביא לידיעתכם מספר נושאים כגון, פסקי דין מע"מ, פסקי דין מס הכנסה, הסדרי מעבר לנאמנויות נהנה תושב ישראל והחוק לתיקון פקודת המסים (גבייה) (הוראת שעה), התשע"ד- 2014. 

ניוזלטר מרץ 2014

מצאנו לנכון להתייחס לנושאים שונים כגון: רישום רכב תאגיד של שם בעל מניות במשרד הרישוי, חובת הדיווח המפורט (המקוון) למע"מ לשנת 2014, אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת 2014 ועוד

ניוזלטר פברואר 2014

מצאנו לנכון להתייחס לנושאים שונים כגון עדכון לשיעור הריבית לפי סעיף 3(ט) ו-3(י) לפקודה - הלוואות לצדדים קשורים, דיווח מפורט ומקוון למע"מ לשנת 2014, הקלות במס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל, החזר מס תשומות, ועוד

ניוזלטר ינואר 2014

כמנהגנו, אנו מוצאים לנכון לרענן ולהזכיר תשלומים והודעות לרשות המיסים עד סוף חודש ינואר 2014. כמו כן מצאנו לנכון להתייחס לנושאים שונים כגון הרפורמה במיסוי דירות מגורים, חישוב נפרד במיסוי הכנסות בני זוג, שינויים במערך הניכויים לשנת 2014 ועוד. 

חוק ההסדרים 2013-2014

רשות המסים פרסמה שינויים בהנחיות באשר לקביעת שווי השימוש ברכב לרכבי מאגר של מעביד. ההנחיה קובעת את אופן המיסוי של ההטבה הנובעת מהשימוש ברכבי מאגר שהשימוש בהם לפעילויות שוטפות של המעביד.