דף הבית >> חדשות ועדכונים >> העברת דירה שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי או קרובו מהחברה לבעל מניותיה
 
בתאריך 29 בדצמבר 2016 פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018, התשע"ז 2016, במסגרתו הוטל מס על בעל מניות מהותי או קרובו בגין משיכת כספים מהחברה, או שימוש בנכסי חברה בבעלותו, באמצעות הוספת סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א 1961.

בתאריך 23 באוגוסט פירסמה רשות המסים את חוזר מיסוי מקרקעין בנושא העברת דירה שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי או קרובו מהחברה לבעל מניותיה- הוראות מעבר לסעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה.
מטרת החוזר שפורסם לפרט ולהבהיר את הוראות המעבר לסעיף 3(ט1) בראי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג 1963.

להמשך קריאה....